KA・KE・HI・KI_get到宣传大使的宣传动画啦!!

KA・KE・HI・KI_get到17Live的宣传大使:もえぴー🐤🎤moepi的宣传寄语!!